Opšti uslovi poslovanja i podrške klientima

Molim vas, pročitajte opšte uslove našeg poslovanja i podrške vama.

LICENCA ZA UPORABO PROGRAMSKE OPREME protel

protel Hotel Software GMBH kot nosilec lastniških in avtorskih pravic (v nadaljevanju licencodajalec) podeli NAROČNIKU (v nadaljevanju licencojemalec) licenco za uporabo avtorskega dela – računalniškega programskega paketa (iz predmeta pogodbe), ki ga sme licencojemalec uporabljati le za podporo poslovanja na opremi, ki pripada objektu Hotel XYZ. Uporabniku v uporabo prepuščen programski paket ostane last IZVAJALCA, ki si pridržuje vse lastninske in avtorske pravice nad izdelkom.

Licencojemalec se zaveže uporabljati računalniški programski paket (iz predmeta pogodbe) v skladu z navodili licencodajalca, ki so priložena programskemu paketu (delno v slovenščini, delno v angleščini), uporaba v drugačne namene je prepovedana. Licencojemalec brez dovoljenja licencodajalca ne sme spreminjati računalniškega programskega paketa oziroma računalniških programov, ki jih vsebuje ali ga posredovati tretjemu.

GARANCIJA – programska oprema

Izvajalec zagotavlja naročniku pravilno delovanje računalniškega programskega paketa v okviru danih zahtev in specifikacij ter veljavne zakonodaje, ki so obema strankama znane na dan sklenitve pogodbe. Izvajalec ne prevzema jamstva, da bo programska oprema zadovoljevala specialne potrebe uporabnika, ki niso bile izrecno pisno določene ob sklenitvi pogodbe. Uporabnik se je o tem, ali programski paket ustreza njegovim potrebam in zahtevam, seznanil pred sklenitvijo pogodbe na prezentaciji programskega paketa.

VZDRŽEVANJE programske opreme

Vzdrževanje je predmet posebne pogodbe o vzdrževanju. Podpis pogodbe o vzdrževanju je obvezen aneks h pogodbi. Pogodba  velja za ves čas, ko naročnik uporablja programsko opremo, ki je predmet pogodbe. V primeru, da naročnik prekine pogodbo o vzdrževanju, mora ob tem podati izvajalcu pisno obvestilo, da ne uporablja več programa protel.

 ODGOVORNOST IZVAJALCA

 Naročnik se zaveda, da ni možno popolnoma izključiti napak v programski opremi in povezanih sistemih. V kolikor naročnik zazna kakršnokoli napako v programski opremi, mora o tem čimprej obvestiti izvajalca. Napaka bo odpravljena s strani izvajalca v razumnem roku brez doplačila za naročnika. Namesto odprave napake lahko izvajalec ponudi naročniku novo verzijo programske opreme, ki je kompatibilna s prejšnjo. Iz navedenega izhaja:

  1. Razen v primerih, določenih z veljavno zakonodajo, izvajalec ne odgovarja za škodo naročnika, nastalo neposredno ali posredno v zvezi s to pogodbo, zadevno računalniško ali programsko opremo, njeno uporabo ali drugače. To vključuje tudi odgovornost za poslovno škodo v primeru izgube hotelskih rezervacij, OVERBOOKINGOV, napačne cene za rezervacije in kazni v primeru davčnih in drugih zakonskih nepravilnosti.
  2. Ne glede na zgornje(a) navedbe, se izrecno izključi odgovornost izvajalca za bodočo škodo, ki med drugim vključuje tudi škodo na podatkih ali drugi opremi ali lastnini ter odgovornost za škodo, nastalo zaradi izgube dobička.
  3. V primeru, da izključitev odgovornosti izvajalca ni mogoča, se plačilo odškodnine omeji na znesek, ki je manjši ali enak 20% letnega pavšala za vzdrževanje.

ODGOVORNOST NAROČNIKA 

Programski paket omogoča arhiviranje podatkov, zato IZVAJALEC ne odgovarja za izgubo podatkov, ki bi nastala pri uporabi programskega paketa ali drugače. Za izvajanje varnostnih kopij podatkov odgovarja izključno NAROČNIK. 

Naročnik se zavezuje, da bo računalniški programski paket uporabljal v skladu s  pogodbo in z veljavno zakonodajo RS. IZVAJALEC ne prevzema nobenih odgovornosti, če uporabnik vede ali nevede vnaša, tvori ali prikazuje podatke na način, ki ni v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročnik je odgovoren, da so cene storitev, ki so vnešene v programsko opremo, ne glede na to, kdo jih je vnašal, ves čas ustrezne tistim, ki si jih je naročnik zamislil. To še posebej velja za cene, ki se prenašajo iz PMS na online prodajne kanale kot so OTA in booking engine hotela. Naloga izvajalca je, da naročniku ob njegovem polnem sodelovanju, preda potrebno znanje za nadzor in spreminjanje cenikov.

TRAJANJE POGODBE

Pogodba se ob podpisu sklene za ves čas uporabe programske opreme izvajalca. V primeru, da naročnik odpove pogodbo o vzdrževanju, mora ob tem podati izvajalcu pisno obvestilo, da ne uporablja več programa protel. V primeru odpovedi pogodbe naročnik lahko dobi novo verzijo programske opreme le z nakupom nove licence.

Matej Cvikl, direktor
(c) 2015